Schoolgebouw Waalwijk

2013 SCHOOLGEBOUW WAALWIJK

FACTS & FIGURES

LINKS & DOWNLOADS

In opdracht van LEERRIJK! heeft DENOLDERVLEUGELS een ontwerpvisie gemaakt voor de vernieuwbouw van het bestaande schoolgebouw aan het Rembrantpark te Waalwijk. De Dr. Hordijkschool gaat fuseren met de Anton Pieck school uit Kaatsheuvel. Om deze reden en omdat het bestaande gebouw niet meer voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd heeft de gemeente een akkoord gegeven tot het realiseren van een uitbreiding van ongeveer 200 m2 en een grootschalige renovatie van het bestaande gebouw.
FRISSE SCHOLEN / Het Programma van Eisen Frisse Scholen is i.s.m. LBP|SIGHT beoordeeld in relatie tot het bestaande gebouw. Omdat het deels een renovatie van een bestaand gebouw is brengt dit specifieke problemen mee die om innovatieve oplossingen vragen. In de quickscan worden concrete adviezen gegeven voor de gebouwschil (gevels, daken, vloeren), installaties, verlichting en inrichting.
ONTWERPUITGANGSPUNTEN / Milieubewust, energiezuinig, duurzaam en gezond bouwen strekt zich uit van de initiatieffase tot en met de beheersfase. De genoemde aspecten kunnen niet los worden gezien van investerings- en exploitatiekosten. Vandaar dat duurzaam bouwen vraagt om een integrale behandeling van de projecten door het projectteam. Er zijn veel kostenneutrale maatregelen te nemen. Ten behoeve van hogere milieuambities zijn er heldere beslissingen te nemen op basis van terugverdientijden en levensloopkosten. Ook de gezondheidsaspecten zijn duidelijk af te wegen tegen inschattingen van productiviteitsgetallen van de gebruiker.
ONTWERP / We hebben gezocht naar een frisse en nieuwe uitstraling die past bij de nieuwe identiteit van beide scholen. De uitstraling is eigentijds, warm, aards en ecologisch.
CO-CREATIE / Complexe uitdagingen vragen om co-creativiteit: de kwesties samen met alle betrokkenen in kaart brengen, innovatieve ideeën laten opborrelen, om van daaruit tot oplossingsgerichte en gedragen acties over te gaan. Co-creatie staat voor een zichzelf sturende, oplossingsgerichte samenwerking tussen partijen die betrokken zijn op een als complex ervaren uitdaging. Typerend voor co-creatie is dat de betrokkenen via authentieke en respectvolle interacties een gedeelde opvatting bereiken over de omschrijving van een gewenste toestand. Samen bedenken en construeren zodat oplossingen en gedragen acties ontstaan om die toestand te bereiken.

OPDRACHTGEVER: LEERRIJK! - Dyade

ADVISEUR: LBP|SIGHT: onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met veertig jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu. LBP|SIGHT is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Programma van Eisen Frisse Scholen.

-